Artiklar

Vi behöver fler kommunala fritidsgårdar

Snart är sommaren slut och kommunens ungdomar återvänder till skolan. Det pågår ett intensivt arbete från alla inblandade för att höja skolresultaten i Sandviken. Men för att kunna prestera i skolan krävs också att våra ungdomar har en meningsfull fritid. Idag har vi EN kommunalt driven fritidsgård i Björksätra. I övriga delar av kommunen finns i bästa fall fritidsverksamhet för ungdomar som drivs av ideella krafter. På många platser finns det ingen fritidsverksamhet alls, och ungdomarna lämnas vind för våg att själva skaffa sig en meningsfull fritid. Har de tur har de engagerade föräldrar som bidrar till meningsfulla fritidssysselsättningar, men alla är inte så lyckligt lottade.

Att engagerade kommuninvånare jobbar ideellt för att bidra till ett gott liv för alla i kommunen är positivt och något som kommunen ska stötta och uppmuntra till. Men likväl som kommunen ska stå för en högkvalitativ skola och äldreomsorg är det också kommunens uppgift att se till att våra ungdomar har en meningsfull fritid. Det offentliga kan samverka med ideell fritidsverksamhet, vilket är på gång i Storvik, men kan aldrig frånhända sig det slutliga ansvaret för att verksamheten finns tillgänglig för alla ungdomar i kommunen och håller hög kvalitet. Kommunen får aldrig utgå från att ideella krafter i civilsamhället löser något som är det offentligas ansvar. Genom att lämpa över ansvaret för fritidsverksamheten till ideella krafter riskerar man också att exempelvis socioekonomiskt utsatta ungdomar får en sämre fritid än ungdomar från socialt och ekonomiskt trygga hem.

Vänsterpartiet Sandviken menar därför att vi kraftigt måste öka fritidsverksamheten i kommunal regi för ungdomar i alla delar av kommunen. Till att börja med anser vi att det ska finnas minst tre kommunalt drivna fritidsgårdar i kommunen. Vi menar också att man bör utreda möjligheten att utnyttja fritidshemmens lokaler och personal för fritidsgårdsverksamhet, för att maximera lokalutnyttjandet och ta till vara den goda pedagogiska kompetens vi redan har. Detta skulle ge fler ungdomar i fler delar av kommunen tillgång till kvalitativ fritidsverksamhet. En viktig del i detta är också att kulturskolan på sikt blir avgiftsfri.

Dela den här sidan:

Kopiera länk