Artiklar

Frågorna om Storsjöns framtid kvarstår

Undertecknade skrev en debattartikel om Storsjöns tillstånd som infördes i Gefle Dagblad den 22 december. Som svar väljer kommunledningen att skicka fram en tjänsteman, Fredrik Hedlund, för att bemöta artikeln. Vi har i Sandviken, i stort, synnerligen kunniga och dugliga medarbetare som gör ett bra jobb. Det är politikens roll att styra och inrikta förvaltningen så att den jobbar mot de mål som politiken bestämt. Mot den bakgrunden är det fegt av kommunledningen att gömma sig bakom en enskild tjänsteman. Vår kritik var riktad mot kommunledningen och ingenting annat.

Våra frågor kvarstår:

  • Vad vill kommunledningen göra åt bottensedimentet i Storsjön som läcker gifter? Går det att sanera eller nöjer ni er med att inget veta?
  • Inser kommunledningen vilka skadliga konsekvenser vattenregleringen i Storsjön har? Är kommunledningen beredd att i mark- och miljödomstolen driva Sandviksbornas intressen och arbeta för en ny vattendom med större hänsyn till Storsjön?
  • Är kommunledningen villiga att ge förvaltningen mer resurser så att fler kontroller av så kallade punktutsläpp från bl a golfbanor och skogsbruk kan genomföras?
  • Är kommunledningen villig att regelbundet utföra provtagning på fisk som fångas så att vi kan få svar på hur mycket gifter Storsjön innehåller? Kommer läkemedelsrester in i Storsjöns kretslopp genom kommunens ofullständigt renade avloppsvatten?
  • Fastighetsägare runt Storsjön har krävts på drygt 30 miljoner kronor för att förbättra sina avlopp. Hur mycket är kommunledningen beredd att satsa för att förbättra kommunens egna utsläpp?
  • Alla objektiva fakta pekar mot att anläggandet av en gruva i Bovikområdet vore en katastrof för Storsjön. Har kommunledningen någon strategi för hur vi ska undvika denna etablering?
  • Hur bevakar kommunledningen Wiking Minerals avsikter att söka bearbetningskoncession vid Bunsåsfyndigheten nordost om Storvik? En eventuell gruvbrytning här skulle kunna göra att lakvatten kommer ut i Syltbäcken och i förlängningen hela Storsjön.
  • Storsjön belastas av utsläpp från fyra kommuner, Sandviken, Gävle, Hofors och Falun. Hur samarbetar Sandvikens kommunledning med de andra berörda kommunerna för att minska miljöbelastande utsläpp i vattensystemet?

Kommunens VA-plan är ett bra dokument som om alla åtgärder genomförs kommer att påverka miljön i Storsjön till det bättre. Den har dock två stora brister.

För det första går det för långsamt.

Breddningen av ofullständigt renat avloppsvatten i Kungsgården sägs ska ha minskat till hälften år 2020 och vara helt genomförd 2025. 11 år för att bygga om ett reningsverk så att det inte bl a släpper ut orenat toalettavfall direkt i Storsjön! Detta duger inte. Arbetet med att helt få bort breddningen måste inledas nu!

För det andra talas det enbart om sanering av ledningsnätet i Sandvikens tätort. Kommunens hela ledningsnät måste ses över och skadade delar bytas ut. Sandviken Energi medger ”ett stort inläckage” i nätet vilket också borde betyda att ett stort utläckage sker av avloppsvatten som så småningom hamnar i Storsjön.

Vår sista fråga till kommunledningen, med miljöpartiet! i spetsen: Är ni beredda att snabba upp och öka de bra åtgärder som är beslutade i VA-planen?

 

Nette-Lo Enström, Urbergsgruppen

Johan Jäderberg, Urbergsgruppen

Bernt Jonsson, ledamot Bygg och Miljönämnden (v)

Mikael Rosén, oppositionsråd (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk