Motioner & Interpellationer

Motion till kommunfullmäktige: Solenergi minskar utsläpp och ger jobb

Enligt uppgift ska energin från solens instrålning på jorden under en timme motsvara hela jordens befolknings energibehov under ett år. Detta ger en fingervisning om vilken enorm och outnyttjad energikälla solen är.

Tyskland är det land som installerat mest solel i världen. Där motsvarar den producerade elen från solcellsanläggningar ungefär lika mycket som fyra kärnkraftreaktorer. Solcellsproduktionen sysselsätter i Tyskland 128 000 personer. Trots moln och regn har Sverige samma solstrålning som Tyskland. Förutsättningarna är goda för att utveckla solkraften även här.

Vänsterpartiet vill kraftigt öka produktionen av ren el från solen. Den mest framgångsrika vägen är att installera solceller på byggnader som redan finns. Som tak till offentliga byggnader, industrilokaler, lagerlokaler och privata bostäder.

Vänsterpartiet vill se en utveckling mot en lokal marknad för solenergi som kan växa och skapa framtidsjobb. För att få fart på en sådan utveckling krävs en politisk vilja att ersätta fossila bränslen med förnyelsebara energislag.

 

Vänsterpartiet föreslår Sandvikens kommunfullmäktige besluta:

Att lämplig kommunal myndighet eller bolag får i uppdrag att upprätta en plan för utbyggnad av solenergi där det klart framgår hur mycket takyta som finns i kommunens ägo där det vore lämpligt att placera solceller.

Att kommunal myndighet eller bolag får i uppdrag att utreda möjligheten att införa nettodebitering vilket innebär att den energi som tillförs elnätet genom förnyelsebara energikällor ersätts genom motsvarande minskning på elräkningen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk