Kommunalt budgetförslag 2014

Vänsterpartiet Sandvikens budgetförslag för 2014

Budgetförslag 2014

Grundläggande i Vänsterpartiet Sandvikens budgetförslag är vår syn på kommunmedlemmen vilken är en medborgare som både kan och förväntas ta ansvar för det gemensamma och bygga samhället. Vi tar bestämt avstånd från privata företag med vinstintresse i den kommunala verksamheten men ser också att den kommunala verksamheten behöver utvecklas så att den ger medborgarna mer inflytande och delaktighet.

Vi vill se fler små enheter med eget budgetansvar och menar att engagerade medarbetare som har nära till besluten är grunden för en god ekonomi. Den tredje vägens ekonomiska politik är en nödvändighet för att klara framtidens kommunala ekonomi. Personalen på skolan måste få ta eget ansvar tillsammans med elever och föräldrar. Omsorgspersonalen måste få ett direkt ekonomiskt inflytande på sina arbetsplatser. Föreningarna måste i mycket högre grad ta ekonomiskt ansvar för anläggningar där de bedriver verksamhet.

Central verksamhet

Den centrala verksamheten har möjligheter att spara så att resurser kan föras över till verksamheterna. Vi konstaterar att kommunens kostnader för externa konsulter sjunkit från drygt 23 miljoner 2011 till 11,3 miljoner kronor 2012 och till 10 miljoner utfall per september 2013. Detta är bra men ytterligare ansträngningar kan göras så att summa kostnader inte får vara mer än 5 miljoner kronor. Förvaltningen ska åläggas att inte få inrätta nya befattningar utan godkännande från KS. Vi noterar också att kommunen börjat sälja delar av sitt fastighetsinnehav. Dock finns även här mer att göra. En lista på försäljningsobjekt har upprättats men att komma från ord till handling går trögt. De kommunala bolagens monopol på att utföra vissa kommunala tjänster bör ifrågasättas.

För att få till en god ekonomisk hushållning måste budgetdisciplinen i en del av nämnderna bli bättre. Kommunfullmäktige behöver bli aktivare i att utkräva ansvar av nämnderna och förvaltningarna.

Kunskap

Förskolan och skolan ska vara lika bra för alla, oavsett familjens resurser. Det kräver bl a hjälp med läxor och tillgång till bibliotek och bibliotekarier. Man ska kunna nå kunskapsmålen i skolan med skolans hjälp utan att hemmets resurser ska vara avgörande. Elever med särskilda behov ska få det stöd som de har rätt till. Andelen behöriga elever till gymnasiet måste omgående öka.

Antalet barn per avdelning i förskolan är för högt. Fritidshemmen är i behov av insatser. Lite har gjorts under året men mycket behöver göras kommande år. Flera av förskolornas, skolornas och fritidshemmens lokaler är i undermåligt skick. Här behövs omedelbara åtgärder som måste få högsta prioritet. SFI-verksamheten behöver förbättras genom att studierna varvas med arbetspraktik. Företagare ska få stöd för att kunna ta emot språkpraktikanter och kommunen själv ska erbjuda språkpraktikplatser i den egna verksamheten.

För att nå uppsatta mål och god ekonomi är det nödvändigt att hela kunskapsförvaltningen omorganiseras. Resurser från kunskapskontoret ska flyttas ner till skolorna så att de kommer eleverna till del. Varje skola ska vara en självständig enhet med egen budget så att besluten fattas nära dem som berörs. Integration i skolan behöver bli bättre genom att fler skolor är med och tar ansvar t ex i genomförandet av projektet ”landningen”. En annan åtgärd kan vara att flytta Pangeas verksamhet.

Omsorg

För att möta de äldres behov är det viktigt att omsorgsnämnden får tillräckliga resurser. En bra arbetsmiljö för de som ska vårda är grunden till en god äldreomsorg. Rätt bemanning ger i sin tur nöjda brukare, som kan få sina behov tillgodosedda. Att allt färre anställda ska utföra allt mer är inte rätt väg till en äldreomsorg av god kvalitet. Den nivå bemanningstalen nu ligger på är ett absolut minimum som inte får underskridas. Ska besparingar ske så ska de vara på administrativa tjänster.

Lagändringar och omorganisationer ställer allt högre krav på kommunala insatser för personer med funktionsnedsättning. Handikapprörelsens krav på egen handikappkonsulent som skulle kunna vara de funktionshindrades förlängda arm in i förvaltningen är berättigad och borde genomföras. Tillgängligheten för alla i samhället måste bli bättre.

Omsorgsverksamhetens personal är till stor del kvinnor och har därmed av tradition och förlegade maktstrukturer låg lön. Ska vi någonsin uppnå någon form av jämlikhet måste kvinnodominerade yrken få högre status och betalas bättre. Vi föreslår att kommunen årligen skjuter till pengar för att bidra till en mer jämställd löneutveckling för lågavlönade inom Sandvikens kommun. Fördelning efter förhandling med facket.

Valfriheten inom omsorgen ska finnas i systemet. Äldre och funktionshindrade ska i största mån kunna välja mat, att kunna få utevistelse mm. Vi säger bestämt nej till vinster i välfärden som bara får till resultat att resurser tas bort från systemet. Personalkooperativ och ideella föreningar som driver verksamhet utan direkt vinstintresse men med engagemang kan i framtiden vara ett välkommet och inspirerande inslag i välfärden.

Individ- och familjeomsorg

Människor i behov av ekonomiskt och socialt bistånd ska få stöd och handledning för att komma till rätta med sin situation. Kommunens olika arbetsmarknadsprojekt har visat att människor i sysselsättning är en god affär både ekonomiskt och humant. Alldeles för många är inskrivna alldeles för länge i kommunens försörjningsstödssystem. Målet borde vara en nollvision.

Kommunens kostnader för missbruksvård ökar i en oroande takt. Här behövs omvärldsanalys för att hitta de bästa och effektivaste vårdformerna. Viktigt är också det förebyggande arbetet. IFO borde ta över stödet till och samarbeta bättre med de sociala föreningarna som har mycket att bidra med inom detta område.

Kultur- och fritid

Kultur och fritid har en nyckelroll i den lokala demokratin och i stärkandet av det fria ordet. Tillgången till kultur och idrott får inte bli en klassfråga. Främst måste vi slå vakt om barns och ungdomars rätt att delta i verksamheter. Kommunens egna avgifter till kulturskola och inträde Parkbadet får inte vara ett hinder för någon.

Det har under senare år satsats hårt på att bygga ut stora anläggningar för kultur och idrott. Vänsterpartiet anser att kommunen också skulle kunna göra nytta i det lilla. Vi vill se fler små satsningar i bostadsområdena, på badplatserna och i föreningarna. Satsningar som skulle kunna underlättas om stadiga personella resurser överfördes från arbetsmarknadscentrum till kultur- och fritidskontoret. Detta har under året gjorts men i en omfattning som skulle kunna vara mycket större.

Ungdomsgårdar har stor betydelse för ungdomar som av någon anledning har problem i tillvaron. Gården är ovärderlig i att kunna ge stöd och fånga upp liv som håller på att gå snett. Att utifrån detta ersätta gårdens verksamhet med ”fria pengar” är något som vi vänder oss emot.

Gärna fria pengar men inte på bekostnad av gårdsverksamhet!

Bygg- och miljö

Bygg- och miljönämndens myndighetsarbete ska inriktas på att jobba för medborgarna. Mycket har gjorts inom detta område de senaste åren men mer kan göras för att samordna och underlätta för privatpersoner och företag i deras kontakt med myndighet. Myndighetsutövningen ska ske på ett sådant sätt att berörda upplever att alla hjälps åt för att utveckla Sandviken.

Attraktiv tomtmark ska i första hand användas till turistsatsningar och rekreation för medborgarna.

Arbetsmarknad och trafik

Arbetslösheten i Sandviken oroar och ställer krav på kommunen att arbeta för ett mer differentierat näringsliv. Kommunens utbildningssatsningar är viktiga och ska fortsätta. Framtidsprojekt som t ex Find It är bra verksamhet och visar att kommunen i samverkan med andra kan göra skillnad och styra utvecklingen mot en positiv framtid.

Kommunens turistverksamhet kan utvecklas och här finns stor potential i att skapa fler arbeten. Genom att starta ett destinationsbolag med direkt inflytande från näringen kan verksamheten utvecklas betydligt inte minst när det gäller områden utanför centralorten.

Västra avfartens genomförande anser vi vara av central betydelse för att utveckla Tuna-området och Kungsberget som kommer att vara en motor i Sandvikens fortsatta satsningar på turism. Avfarten har också betydelse för en bättre miljö i Sandviken.

Nämndens arbetsmarknadsprojekt har varit framgångsrika och ska utökas.

Bolagen

Vi vill att Sandvikenhus satsar på fler ungdomsbostäder där ungdomar i olika livssituationer erbjuds alternativa boenden som passar den egna situationen och plånboken. Detta är viktigt för att Sandviken ska kunna behålla sina ungdomar och utvecklas.

Göransson Arena behöver öka sin självfinansieringsgrad. Ett förändringsarbete är på gång som lovar bättring för framtiden.

Även Högbo Bruk behöver öka sin självfinansieringsgrad. En idé till bättre resultat kan vara att i högre grad förädla egna tillgångar samt jobba aktivt för att hitta nya entreprenörer. Kommunens årliga bidrag måste höjas så att det motsvarar bolagets faktiska kostnader. Detta är viktigt då Högbo nyttjas och uppskattas högt av turister och Sandvikens innevånare.

Balanserad styrning

Vänsterpartiet tror på grundtanken i balanserad styrning att politiken har behov att styra förutom det som kan göras med ekonomiska åtgärder. För att förbättra styrningen anser vi att mål och mått behöver bli mer konkreta och verklighetsinriktade för att nå önskad effekt.

God ekonomisk hushållning

Enligt Vänsterpartiets åsikt ska verksamhets- och investeringsbudget sitta ihop och samverka. Vår vision för framtiden är att endast verksamhetsbudgetens överskott ska få användas till investeringar. Kommunen ska undvika att låna pengar. Undantaget självfinansierade infrastruktursatsningar och investeringar som ger direkt vinst som t ex energieffektiviseringar.

Investeringar

Kommunfullmäktige har beslutat att införa ett utvecklingsutskott under kommunstyrelsen. En av utskottets viktigaste uppgifter kommer bli att följa de ekonomiska investeringarna. Detta är ett klokt beslut och något som Vänsterpartiet krävt i flera år. Vi vill nu tilldela utskottet uppgiften att ta ner kommunens investeringskostnader till önskvärd nivå vilken är att investeringskostnaden inte får vara högre än avskrivningskostnaden. Detta är något som samtliga partier och kommunens revisorer sagt sig vara överens om länge men inte lyckats genomföra i praktiken. Fram till dess att utvecklingsutskottet bildas föreslår vi att ett tillfälligt utskott under KS tillsätts för ovanstående funktion.

 

Med ovanstående som bakgrund föreslår Vänsterpartiet kommunfullmäktige besluta:

 • Att fastställa den definitiva ekonomiska utgiftsramen för år 2014 till 1 839 600 Tkr
 • Att fastställa det budgeterade resultatet för år 2014 till 15 604 Tkr
 • Att ge kommunstyrelsen uppdraget att arbeta med investeringsbudgeten så att investeringskostnaden ska vara lika med avskrivningskostnaden.
 • Att fördelningen av kommunbidrag till olika nämnder för år 2014 ska vara enligt nedanstående:

Verksamhet                                                  Majoritetens förslag Tkr………..Vänsterpartiets förslag Tkr

Kommunfullmäktige                                      5 562……………………………………..4 562

Kommunstyrelse                                             6 092……………………………………..6 092

Kommunstyrelseförvaltning                        159 360………………………………….149 360

Kunskapsnämnd                                             760 514………………………………….762 514

Omsorgsnämnd                                              559 797…………………………………..569 797

Individ- och familjeomsorgsnämnd         152 185……………………………………146 185

Kultur- och fritidsnämnd                             116 415…………………………………….116 415

Bygg- och miljönämnd                                 17 305……………………………………..17 305

Arbetsmarknads- och trafiknämnd          43 106………………………………………45 106

Kommunstyrelsen projektmedel                11 660………………………………………6 660

Totalt:                                                              1 832 600………………………………..1 823 996

 

Kommentarer:

 • Vänsterpartiet lägger ett nytt arvodesförslag som blir en miljon kronor billigare än det gamla.
 • Neddragningen på kommunstyrelseförvaltningen:

Minus 5 Mkr anlitande av konsulter

Minus 5 Mkr allmän ekonomisk återhållsamhet och strävsamhet.

 • Kunskapsnämnden tillförs i vårt förslag 2 Mkr för satsning på fritidshemmen.
 • Omsorgsnämnden får i vårt förslag 10 Mkr ytterligare för att klara en god omvårdnad och för att kunna införa ett program där kvinnodominerade yrken kommer ikapp männen.
 • Individ- och familjeomsorgsnämnden ska i vårt förslag spara 7 Mkr på minskat försörjningsstöd men tillförs 1 Mkr från kultur och fritid som motsvarar kommunens totala stöd (direkt och genom betalda hyror) till sociala föreningar.
 • Kultur- och fritidsnämnden får utökat anslag med 1 Mkr för att klara sänkningar av avgiften till kulturskola och minskad kostnad för inträde till Parkbadet. Nämnden blir av med 1 Mkr genom att bidraget till sociala föreningar överförs till IFO.
 • AT-nämnden får i vårt förslag ytterligare 2 Mkr för att kunna genomföra fler framgångsrika arbetsmarknadsprojekt
 • Kommunstyrelsens projektmedel används till vissa delar för att täcka nämndernas underskott. Med förbättrad budgetdisciplin kan stora delar av resursen föras över till verksamhet som mer direkt gör nytta.