• Hem
  • Lokalpolitik
sida

Lokalpolitik

Lokalt partiprogram Vänsterpartiet Sandvikens lokalavdelning

Dokumentet är ett internt material som i första hand gäller fram till valet 2014 men är ständigt föränderligt då det kan ändras av Vänsterpartiets medlemsmöte. Programmets användningsområde är främst att vara en vägledning för våra representanter i deras vardagliga arbete.
”Alla ska känna sig trygga i den politik vi för och stå upp för den i kontakt med medborgarna.”

Kommunens administration
Den centrala förvaltningen har möjligheter att spara så att resurser kan föras över till verksamheterna . Vänsterpartiet anser att besparingar kan göras på bl a antalet tjänstemän samt på användandet av konsulter. En annan väg för att åstadkomma önskade besparingar kan vara att inom flera av kommunens verksamhetsområden införa självstyrande arbetsgrupper med en jobbande ansvarig inom gruppen. Organisationen skulle på detta sätt kunna plattas ut och behovet av mellanchefer minska.
Företag och föreningar lider brist på lokaler medan kommunen har ett överskott. Genom att aktivt verka för att fler lokaler hyrs ut, alternativt säljs, ökar kommunens intäkter i båda ändarna.
Arbetet med att slå ihop och effektivisera nämnder och förvaltningar ska gå vidare men får inte leda till mer byråkrati. Besparingarna ska fullt ut komma brukarna och personalen till del.
Inom kommunen vill vi införa 6 timmars arbetsdag, med bibehållen lön, för alla småbarnsföräldrar och att alla deltidsanställda ska ha rätt till heltid.
Vänsterpartiet är öppna för olika driftsformer men slår vakt om att kommunens kärnverksamheter ska drivas i egen regi.

Utbildning
Skolan ska vara lika bra för alla, oavsett familjens resurser. Det kräver bl a hjälp med läxor och tillgång till bibliotek. Man ska kunna nå kunskapsmålen i skolan med skolans hjälp utan att hemmets resurser ska vara avgörande. Elever med särskilda behov ska få det stöd och resurser som de behöver. Att nästan 20 procent av grundskoleeleverna går ut nian utan att ha behörighet till gymnasieskolan är ett svek mot eleverna och ett allvarligt demokratiskt problem.
Lärarlösa lektioner bör upphöra.
Kvalitén behöver höjas på förskola och fritidshem bl a genom att minska antalet barn per avdelning och förbättringar av miljön för både personal och barn
SFI verksamheten behöver förbättras genom att studierna varvas med arbetspraktik. Företagare ska få stöd för att kunna ta emot språkpraktikanter och kommunen själv ska erbjuda språkpraktikplatser i den egna verksamheten.

Äldreomsorg
För att möta de äldres behov är det viktigt att äldreomsorgen får tillräckliga resurser. En bra arbetsmiljö för de som ska vårda är grunden till en god äldreomsorg. Rätt bemanning ger i sin tur nöjda brukare, som kan få sina behov tillgodosedda. Att allt färre anställda ska utföra allt mer är inte rätt väg till en äldreomsorg av god kvalitet. Därför föreslår vänsterpartiet mer resurser för att bibehålla en värdig omsorg om de äldre.

Individ- och familjeomsorg
Människor i behov av ekonomiskt bistånd ska få stöd och handledning för att komma till rätta med sin situation. Socialassistenterna behöver bli fler och i större utsträckning vara ute i bostadsområdena för att få bra relationer till medborgarna. Individ- och familjeomsorgsnämnden ska arbeta aktivt och tillsammans med andra myndigheter för att omvandla försörjningsstödet till anställningar.

Handikappomsorg
Lagändringar och omorganisationer ställer allt högre krav på kommunala insatser för handikappade. Resurserna måste ökas för att svara upp mot behoven. Handikapprörelsens krav på egen handikappkonsulent som skulle kunna vara de handikappades förlängda arm in i förvaltningen är berättigad och borde genomföras. Tillgängligheten för alla i samhället måste bli bättre.
Det allt hårdare samhällsklimatet gör att fler och fler människor riskerar att drabbas av psykisk ohälsa och här kommer det att krävas allt större resurser för att stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Kultur och fritid
Kultur och fritid har en nyckelroll i den lokala demokratin och i stärkandet av det fria ordet. Tillgången till kultur och idrott får inte bli en klassfråga. Främst måste vi slå vakt om barn och ungdomars rätt att delta i verksamheter. Kulturskolan måste bli avgiftsfri och vi föreslår också att inträdet till parkbadet ska halveras för ungdom under 17 år.
Det har under senare år satsats hårt på att bygga ut stora anläggningar för kultur och idrott. Vänsterpartiet anser att kommunen också skulle kunna gör stor nytta i det lilla. Vi vill t ex se fler små satsningar i bostadsområdena och i föreningarna. Satsningar som skulle kunna underlättas om stadiga personella resurser överfördes från arbetsmarknadsenheten till kultur- och fritidskontoret. Föreningar med ett socialt engagemang på programmet bör få extra stöd och resurser.

Bygg och miljö
Attraktiv tomtmark ska användas till turistsatsningar och rekreation för medborgarna. Myndighetsutövningen ska ske på ett sådant sätt att berörda upplever att vi alla hjälps åt för att utveckla Sandviken.
Stora insatser görs för att förbättra bilarnas framkomlighet i Sandviken. Vänsterpartiet anser att också gång- och cykeltrafikanter behöver satsningar genom t ex fler och bättre cykelvägar.
Vi är positiva till en biogassatsning i samarbete med bl a Gästrike Återvinnare och vi engagerar oss i frågan om att hitta en bra framtida lösning för Sandvikens vattenförsörjning.

Arbetsmarknad och trafik
Sandviks utveckling oroar och ställer krav på kommunen att arbeta för ett mer differentierat näringsliv. Här behövs insatser från kommunen för att hjälpa och stötta.
Vi vill verka för att lokalt producerade tjänster och varor i högre utsträckning används i den kommunala verksamheten. Fortsatta satsningar ska göras för att minska arbetslösheten

Allmän målsättning
Vårt mål i nästa val är att få 20 % av rösterna i Sandvikens kommun.
Vi ska jobba aktivt i fullmäktige och nämnder så att vi upplevs som en politisk kraft att räkna med.
Vi ska också, så mycket som möjligt, engagera oss i utomparlamentariska grupperingar som t ex facket, hyresgästföreningen, pensionärsföreningar och andra politiska rörelser som verkar för vår sak. Vi ska uppträda på ett sådant sätt att vi blir respekterade.

Organisation
För att genomföra ovanstående program har Vänsterpartiet följande organisation med kort verksamhetsbeskrivning:
Medlemsmöte
Lokala vänsterpartiets högsta beslutande organ. Här för vi en diskussion och tar beslut i stora politiska frågor. Våra företrädare i nämnder och styrelser ska regelbundet beredas plats på mötena för att kunna redogöra för den politik som förs och besvara frågor från medlemmarna. Medlemsmötena har också en utbildande roll då vi försöker att ha någon programverksamhet av något slag vid varje möte. Medlemsmötet ska inte innehålla frågor av praktisk natur. Medlemsmöte arrangeras 9 ggr årligen. Sammankallande är ordförande.
Styrelse
Tar beslut i praktiska och ekonomiska frågor. Utövar tillsyn att AU och oppositionsråd sköter den dagliga verksamheten. Styrelsemöte arrangeras 9 ggr årligen. Styrelsen delar inom sig upp ansvarsområden enligt följande:
Ordförande leda och driva, ekonomi, studier, medlemmar, information/hemsida, lokalen. Sammankallande är ordförande.
Kommunala gruppen
Består av kommunfullmäktigeledamöterna och samtliga nämnds- och bolagsledamöter. Träffas 9 ggr årligen och har som uppgift att stötta ledamöterna samt att lyfta frågor och faktauppgifter från nämnder/bolag till KF, KS och SSAB . Sammankallande är oppositionsrådet.
I den kommunala gruppen ingår kommunfullmäktigeledamöterna som träffas en timme före varje fullmäktigemöte för att planera verksamheten i KF. Gruppledare är oppositionsrådet
Arbetsutskott
Arbetsutskottet består av oppositionsrådet och två ledamöter. Träffas en gång i veckan och leder den dagliga praktiska och politiska verksamheten. Arbetsutskottet är oppositionsrådets arbetsledare. Sammankallande är oppositionsrådet.
Oppositionsråd
Oppositionsrådets arbetsuppgift består av att vara verkställande tjänsteman i AU samt utföra följande uppgifter:
* Sköta partiets expedition varifrån all administration utgår som t ex att ansvara för in- och utbetalningar, protokoll, samordning av aktiviteter mm.
* Kontakt med media
* Ge service och hjälp åt medlemmar och allmänhet som vill ha information om partiets politik.
* Sammankallande och planerande för kommunala gruppen och AU .
* Delta i följande kommunala möten: KF, KF presidium, KS, KS AU och SSAB.
* Delta i övriga möten utlysta av intresseorganisationer eller kommunen som berör den kommunala verksamheten.
* Rapportera till medlemsmöte, styrelse och AU från ovanstående möten.

Dela den här sidan:

Kopiera länk