Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sandviken

Ökad tillgänglighet för äldre till sina bostadsområde

Motion till Sandvikens kommunfullmäktige angående ökad tillgänglighet för äldre till sina bostadsområden. Som det ser ut nu finns det för få bänkar att vila sig på för äldre som promenerar i t ex Björksätra. Gungor och blå sandlådor får nyttjas då inga parkbänkar finns längs gångstråk. För att göra bostadsområden levande och tillgängliga för äldre och hjärtsjuka föreslår jag att fullmäktige uppdrar åt ansvarig att sätta ut fasta bänkar i bostadsområdena. Målsättningen är att alla, oavsett ålder och vigör, ska kunna utnyttja gångvägar och tillgodogöra sig utevistelse efter behov. m v h: Håkan Svensson Vänsterpartiet

Risken för jäv och mutor

Interpellation till Sandvikens kommunfullmäktige angående risken för jäv och mutor. Flera kommuner har under de senaste åren drabbats av mutskandaler. Mutor och korruption är en av samhällets värsta fiender och undergrävcer snabbt allmänhetens förtroende för kommunen. Att tro att Sandviken skulle vara annorlunda än andra kommuner vore naivt, vi löper förmodligen samma risk som andra kommuner att drabbas av mutskandaler eller tveksamma jävsituationer där tjänstemannen eller politikern deltar i beslut trots jävsituation. Mot bakgrund av ovanstående vill vi att kommunen redogör för vilken policy som finns kring dessa frågor och vilket arbete som bedrivs för att motverka mutor och jäv....