Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sandviken

Motion angående införandet av klimatkompensation i Sandvikens kommun

Under 2012 fanns det 18 kommuner och 2 landsting som systematiskt klimatkompenserade sitt resande enligt Dagens Samhälle nr 1 2012. I Sandviken saknas ett klimatkompensationsverktyg.   Eftersom det från vissa håll (bl.a. SKL) ansetts juridiskt tveksamt att kommuner och landsting ska handla med utsläppsrätter kan man istället göra som flertalet kommuner och de två landstingen gör, man skapar ett eget internt klimatkonto. Dessa pengar kan sedan investeras i klimatförbättrande åtgärder inom den egna kommunen. I Örebro landsting avsätter man 1 krona för varje kilo koldioxid som släpps ut (tjänsteresor med bil och flyg). Detta belopp uppgick 2011 till över 800...

Motion till Sandvikens kommunfullmäktige angående öppna nämndsammanträden

De kommunala nämnderna beslutar i frågor av stor vikt för medborgarna. Verksamheten bör därför vara öppen så långt det är möjligt. Att på plats kunna följa diskussionen i ett angeläget ärende och själv kunna göra ett inlägg bör kunna berika den lokala demokratin. I frågor som rör sekretess och andra känsliga ärenden där den personliga integriteten hotas ska nämnden självklart ha rätt att kunna stänga sammanträdet i aktuell fråga. Vänsterpartiet föreslår Sandvikens kommunfullmäktige besluta: Att öppna samtliga nämndsammanträden för allmänheten samt att person boende i Sandvikens kommun ska, efter anmälan, ha rätt att yttra sig på mötet. Sandviken den 23...

Motion till Sandvikens kommunfullmäktige angående partibidrag

Sandvikens kommun ger de politiska partierna relativt generösa bidrag till sin verksamhet. Det är upp till partierna att besluta hur dessa pengar används på bästa sätt. Dock torde det vara ett allmänintresse att partierna öppet redovisar hur dessa pengar används och även om partiet tar mot stöd från någon intresseorganisation. Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: Att de politiska partierna i Sandviken åläggs att årligen göra en redovisning av hur det kommunala partistödet används och om partiet tar emot ekonomiskt stöd från någon intresseorganisation. Sandviken den 23 januari 2012 Mikael Rosén

Införande av tillagningskök inom äldreomsorgen

Motion till Sandvikens kommunfullmäktige angående införande av tillagningskök inom äldreomsorgen. Allt fler rapporter och undersökningar pekar på värdet av mat till äldre tillagad på plats. Att kunna få känna dofter, få fräsch mat och eventuellt kunna delta i det lilla är något som skulle uppskattas då måltiderna för äldre ofta är ett av dagens stora glädjeämnen. Det är ställt bortom allt rimligt tvivel att mat tillagad på plats har stor positiv inverkan på människan både fysiskt och psykiskt. Vid våra äldreboenden, t ex Lillvik, Ängsbacken och Ovansjögården, finns utrustade tillagningskök som inte används. Vänsterpartiet föreslår Sandvikens kommunfullmäktige besluta: Att f...

Krav- och rättvisemärkt kaffe!

Motion till Sandvikens kommunfullmäktige angående införande av krav- och rättvisemärkt kaffe. Krav-märkt kaffe innebär att bönorna fått växa utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Att kaffe är krav-märkt garanterar att detta verkligen efterföljs. Odlingarna för krav-märkt kaffe är godkända och certifierade. De står under regelbunden kontroll. Vid köp av krav-märkt kaffe sätter vi stopp för utsläpp av miljöfarliga kemikalier. Vi motverkar bruket av genmodifierade grödor och främjar den biologiska mångfalden. Utöver detta finns det andra regler som måste efterföljas gällande djurhållning, hälsofrågor och socialt ansvar. Rättvisemärkt kaffe är en produktmärkning som garanterar att producenterna får skäligt betalt för sitt jobb. Det...

Fråga till Sandvikens kommunfullmäktige om kvalité på förskolor.

Fråga till Sandvikens kommunfullmäktige Brukets förskola stänger under jullovet och barnen tvingas gå på förskolan Takläggaren. Varför måste det vara så? Är det av besparingsskäl undrar jag hur stor besparingen är? Eftersom samma system tillämpas under alla lov undrar jag var den pedagogiska tanken finns? Sandviken 2011-12-05 Caroline Andersson (V)

Fråga till Sandvikens kommunfullmäktige om grus

Fråga till Sandvikens kommunfullmäktige De senaste vintrarna har varit kalla och isiga. Kommunens väghållare gör i stort ett bra jobb för att hålla vägar och gångbanor fria från snö och is. Dock finns det alltid ställen som glöms bort alternativt överlåts till privatpersoner för skottning och sandning. Att som privatperson få tillgång till sand i Sandviken är svårt. Mot bakgrund av ovanstående frågar Vänsterpartiet ansvarig: Skulle det vara möjligt att införa ett system där medborgarna gratis kan få hämta sand i mindre mängd. Ett förslag till placering är återvinningscentralen utefter Järbovägen där befintlig personal skulle kunna sköta servicen så missbruk...

Spara på konsulter!

Vänsterpartiet följer nu upp budgetdebatten med att lägga en interpellation om konsultanvändning inom Sandvikens kommun. Vi vill konkret visa att det går att spara pengar inom den centrala administrationen som kan användas i verksamheten.

Språkpraktikplatser

Språkpraktikplatser För kommunens nya invånare, som flyttar hit från andra länder, är det viktigt att snabbt lära sig svenska och att få kontakter så att man kan hitta ett arbete. Språkpraktikplatser kan uppfylla båda dessa behov. Ett nytt lagförslag finns som kommer att inskränka rätten till SFI för den enskilde, så att två års studier blir vad som maximalt är tillåtet. Då blir språkpraktikplatser ännu viktigare. Dessa bör finnas både inom kommunen och i den privata sektorn. Här skulle kommunen kunna föregå med gott exempel. Inom kommunens förvaltningar erbjuds få platser. Ska man göra det på ett bra sätt krävs...