Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sandviken

Motion till kommunfullmäktige: Alkoholfri representation

Alkohol är en av folkhälsans värsta fiender. Skadeverkningarna för individen och samhället är betydande. Att få ner bruket av alkohol är en primär uppgift. För att stävja bruket av alkohol är en attitydförändring ett absolut måste. Så länge alkohol förknippas med fest och glad stämning kommer problemen att fortsätta. Det borde vara en självklarhet att kommunen går före i detta viktiga arbete. Vänsterpartiet Sandviken föreslår Kommunfullmäktige besluta att all representation inom kommunen och dess bolag ska vara alkoholfri.

Motion till kommunfullmäktige: Solenergi minskar utsläpp och ger jobb

Enligt uppgift ska energin från solens instrålning på jorden under en timme motsvara hela jordens befolknings energibehov under ett år. Detta ger en fingervisning om vilken enorm och outnyttjad energikälla solen är. Tyskland är det land som installerat mest solel i världen. Där motsvarar den producerade elen från solcellsanläggningar ungefär lika mycket som fyra kärnkraftreaktorer. Solcellsproduktionen sysselsätter i Tyskland 128 000 personer. Trots moln och regn har Sverige samma solstrålning som Tyskland. Förutsättningarna är goda för att utveckla solkraften även här. Vänsterpartiet vill kraftigt öka produktionen av ren el från solen. Den mest framgångsrika vägen är att installera solceller på byggnader...

Interpellation till kommunfullmäktige: Språkpraktikplatser

Sandvikens kommunfullmäktige har i balanserad styrning antagit målet att alla nämnder och kommunstyrelsen ska ha språkpraktikplatser till SFI elever i sin verksamhet. Trots kommunfullmäktiges uttalade målsättning så går det trögt att få fram platser och platser man får fram sägs i vissa fall inte ha några sökanden trots att kön är lång. Organisationen för att få ut språkpraktikanter fungerar inte bra. 2012-08-15 skrev Yvonne Bäckius ett förslag till organisation för verksamheten. Organisationsförslaget har antagits av samtliga förvaltningschefer. En ansvarig tjänsteman (praktiksamordnare) har tillsatts på integrationsenheten. Trots detta fungerar det fortfarande inte. Mina frågor till ansvarig är: Vad är din uppfattning...

Interpellation till kommunfullmäktige: Får restaurangutbildningen i Sandviken vara kvar?

Sandviken har en av Sveriges äldsta och mest renommerade restaurangutbildningar på gymnasienivå. Utbildningen har stor betydelse för det lokala näringslivets behov att rekrytera kunniga anställda. Elevantalet har under senare år sjunkit genom att bl a Gävle startat en likartad utbildning men skolan har parerat bra genom att bredda verksamheten i samarbete med individuella programmen, CVL och särskolan. Sålunda har utbildningen totalt 90 elever per oktober 2012. Restaurangutbildningen i Sandviken har god kvalité genom kunnig personal och ändamålsenliga lokaler. En indikator på detta är att 63% av eleverna som gick ut våren 2012 har fått jobb direkt efter avslutad utbildning. Skolan...

Motion till Sandvikens Kommunfullmäktige angående bildande av ett destinationsbolag

Sandviken är i behov av ett mer differentierat näringsliv. Turismen i Sandviken har en möjlighet att utvecklas genom närheten till Mälarregionen. För att få fart på arbetet behöver kommunen och näringen jobba tillsammans vilket man med fördel skulle kunna göra i ett destinationsbolag. Bolagets roll skulle kunna bli att få aktörer och kommun att samverka bättre och kunna paketera olika projekt på ett bra sätt. Resurserna till turistsatsningar borde också förstärkas då näringen får en chans att vara med och betala efter förmåga. Principen bör vara att stora företag betalar mer för anslutning än små. Detta skulle ha stor betydelse...

Interpellation till Sandvikens kommunfullmäktige: Säker tillvaro på Sandvikens kommuns demensboenden

Gällande lagstiftning ger inte personal rätt att låsa de boendes lägenheter på ett vård och omsorgsboende. Ej heller anhöriga har rätt att fatta sådana beslut. Problem uppstår då de som bor på en demensenhet ej själva är i stånd av att fatta beslut om detta. Att sova tryggt utan att grannar olovandes besöker ens lägenhet mitt i natten borde vara en rättighet. Klarar man inte av att låsa själv eller att klargöra för personal att man vill att de låser skall lägenhetsdörren vara olåst. Allt enligt socialstyrelsens rekommendationer. Ett sätt att komma till rätta med detta kan vara att installera...

Motion för en mer jämställd kommun

Ett jämställt samhälle är något vi ständigt måste sträva efter. Även om Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen så är arbetet med jämställdhet en process som alltid måste fortgå. Att vi inte är helt jämställda syns överallt. Inte minst de kommunala arbetsplatserna inom äldreomsorgen domineras av kvinnor med låg lön. Kvinnor som grupp är ofta de som får minst utrymme i talarstolen, tas minst på allvar och oftast osynliggörs. Med andra ord utsätts för olika härskartekniker. Därför är det viktigt att Sandvikens kommun alltid har detta i åtanke och jobbar med jämställdhet och belyser samt löser...

Interpellation angående barnskyddsombud

Barn vid Sandvikens kommuns förskolor har under det senaste året drabbats av flera olyckor och incidenter. Vuxnas arbetsplatser har i regel ett skyddsombud. Jag vill ställa en fråga till ansvarig: Vem tar ansvar för barnens miljö vid Sandvikens förskolor? Kan det finnas anledning att införa ett barnskyddsombud vid kommunens förskolor som har till uppgift att förebygga olyckor?   Sandviken den 12 april 2012 Helena Näslund Vänsterpartiet, Sandviken

Fråga angående vem som har ansvaret för jordskredet i kanalen.

Sandviken firar 150-årsjubileum. Kanalen har en central roll i bygget av Sandviken. Något som på ett utmärkt sätt beskrivits i Bernt-Olov Anderssons bok ”Kanal”. Kanalen spelar även idag en roll för Sandvikenborna främst som rekreationsmål. I detta perspektiv är det viktigt att den sköts om på ett bra sätt. Den 9 september år 2005 rasade ett 120 meter långt och 50 meter brett markavsnitt rakt ner i kanalen. Skredet flyttade vattenflödet flera meter i sidled . Idag, sju år senare, ligger massorna kvar. Min fråga till ansvarig är: Vem har ansvar för effekten av jordskredet? Varför har inget gjorts under...

Interpellation till Sandvikens kommunfullmäktige: Vad gör kommunen för att minska barnfattigdomen?

De senaste åren har andelen fattiga i Sverige ökat med 250 000 personer. De som har det allra svårast ekonomiskt är ensamstående föräldrar. Enligt riksdagens utredningstjänst lever i genomsnitt var fjärde ensamstående med barn på inkomster som understiger 60 procent av medianinkomsten, vilket är måttet på relativ fattigdom. Den kraftiga ökningen av antalet fattiga de senaste åren saknar motstycke i modern svensk historia. Fattigdomens utbredning är inte någonting som uppstått ur en global kris utan beror till stora delar på medvetna politiska beslut som kraftigt försämrat många människors möjlighet att försörja sig. De som drabbas hårdast är barnen. Att växa upp...