Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sandviken

Motion: Avskaffa allmän visstid

Vänsterpartiet kommer alltid stå på arbetarnas sida, därför lägger vi alltid förslag där vi beaktar lönearbetarnas perspektiv. Den borgerliga regeringen lagstiftade 2007 om att införa en ny anställningsform, allmän visstidsanställning. Anställningsformen är konstruerad på ett sätt som är menat att arbetsköparna ska utnyttja möjligheten att kunna låta lönearbetare gå utan tillsvidareanställning under obegränsad tid, i kombination med exempelvis en annan form av visstidsanställning, vikariat. Detta har inneburit att till och med EU-kommissionen har reagerat och hotat Sverige med vitesföreläggande om inte något görs för att förändra situationen för de anställda. Om EU-kommissionen kommer till de anställdas försvar i en fråga,...

Motion: Förbjud cirkusar med djur på kommunal mark

Cirkusar är än idag ett populärt inslag i den kommersiella nöjesindustrin. I flera europeiska länder har det nu blivit förbjudet att använda djur som underhållning på cirkusar men i Sverige är vi inte där än,förutom Hudiksvall som nyligen beslöt att förbjuda cirkusar med djur på kommunal mark. Under 2014 fattade Malta och Mexiko beslut om att förbjuda cirkusar med djur. Trots att Jordbruksverket har föreslagit att regeringen skall meddela ett förbud i djurskyddsförordningen har detta inte skett i Sverige. Grundidén med att använda djur inom cirkusindustrin är att vi människor ska få se hur djur gör saker som för dem...

Interpellation: Partnerentreprenad

Partnerentreprenad går ut på att upphandling sker med mjuka parametrar alltså helt utan ekonomi. I dom mjuka parametrarna är den absolut viktigaste meriten att företaget som lämnar anbud har erfarenhet av att jobba med partnerentreprenad sen tidigare. Efter det att företaget vunnit entreprenaden sätts en prislapp på bygget. Av anbudsförfrågan framgår också att utvärderingen till del kommer att vara subjektiv. Det finns väldigt få byggföretag som har en utvecklad partnermodell – ett av dessa är Skanska. De partnerentreprenader som hittills genomförts i Sandviken har alla tillfallit Skanska.   Utifrån detta vill jag ställa följande frågor till ansvarig: Vilka är erfarenheterna...

Interpellation till kommunfullmäktige: Storsjöns vattendomar

Vattennivån i Storsjön har under sommar och höst varit rekordlågt. Dels på grund av det torra vädret och dels på grund av avtappning i Forsbacka. De negativa konsekvenserna av en låg vattennivå är praktiska bekymmer för boende runt sjön, påverkan på turismen och en trolig miljöpåverkan som inte är utredd. Storsjöns vattennivå regleras, enligt länsstyrelsen, i fyra vattendomar: 1968-11-28AD 10/68, 1986-04-10 VA 68/84 DVA 19, 1992-08-27 VA 58-91 och 1987-06-15 VA 24/85 DVA 38. Domarna innehåller totalt 115 sidor och är skrivna på ett juristspråk så att de är mycket svåra att förstå och det är näst intill ogörligt för...

Interpellation till kommunfullmäktige: Familjecentraler i Sandviken

Fler blivande föräldrar och småbarnsfamiljer bör få tillgång till en familjecentral. Den som nu finns, Björksätra/ Vallhov, bör naturligtvis få ligga kvar där den är. Området kring f d Smassenskolan är anpassat för barn med tillhörande grönområde. Att då flytta den till sjukhusområdet och dess hårt trafikerade miljö känns ogenomtänkt. En fördel med att etablera en familjecentral är att den finns i ett bostadsområde där behoven finns. Om det finns tomma lokaler i Norrsätra kanske det skulle passa bra med ytterligare en familjecentral i Sandviken. Mina frågor till ansvarig inom kommunen blir därför: Anser sig Sandvikens kommun inte ha råd...

Motion till kommunfullmäktige: Alkoholfri representation

Alkohol är en av folkhälsans värsta fiender. Skadeverkningarna för individen och samhället är betydande. Att få ner bruket av alkohol är en primär uppgift. För att stävja bruket av alkohol är en attitydförändring ett absolut måste. Så länge alkohol förknippas med fest och glad stämning kommer problemen att fortsätta. Det borde vara en självklarhet att kommunen går före i detta viktiga arbete. Vänsterpartiet Sandviken föreslår Kommunfullmäktige besluta att all representation inom kommunen och dess bolag ska vara alkoholfri.

Motion till kommunfullmäktige: Solenergi minskar utsläpp och ger jobb

Enligt uppgift ska energin från solens instrålning på jorden under en timme motsvara hela jordens befolknings energibehov under ett år. Detta ger en fingervisning om vilken enorm och outnyttjad energikälla solen är. Tyskland är det land som installerat mest solel i världen. Där motsvarar den producerade elen från solcellsanläggningar ungefär lika mycket som fyra kärnkraftreaktorer. Solcellsproduktionen sysselsätter i Tyskland 128 000 personer. Trots moln och regn har Sverige samma solstrålning som Tyskland. Förutsättningarna är goda för att utveckla solkraften även här. Vänsterpartiet vill kraftigt öka produktionen av ren el från solen. Den mest framgångsrika vägen är att installera solceller på byggnader...

Interpellation till kommunfullmäktige: Språkpraktikplatser

Sandvikens kommunfullmäktige har i balanserad styrning antagit målet att alla nämnder och kommunstyrelsen ska ha språkpraktikplatser till SFI elever i sin verksamhet. Trots kommunfullmäktiges uttalade målsättning så går det trögt att få fram platser och platser man får fram sägs i vissa fall inte ha några sökanden trots att kön är lång. Organisationen för att få ut språkpraktikanter fungerar inte bra. 2012-08-15 skrev Yvonne Bäckius ett förslag till organisation för verksamheten. Organisationsförslaget har antagits av samtliga förvaltningschefer. En ansvarig tjänsteman (praktiksamordnare) har tillsatts på integrationsenheten. Trots detta fungerar det fortfarande inte. Mina frågor till ansvarig är: Vad är din uppfattning...

Interpellation till kommunfullmäktige: Får restaurangutbildningen i Sandviken vara kvar?

Sandviken har en av Sveriges äldsta och mest renommerade restaurangutbildningar på gymnasienivå. Utbildningen har stor betydelse för det lokala näringslivets behov att rekrytera kunniga anställda. Elevantalet har under senare år sjunkit genom att bl a Gävle startat en likartad utbildning men skolan har parerat bra genom att bredda verksamheten i samarbete med individuella programmen, CVL och särskolan. Sålunda har utbildningen totalt 90 elever per oktober 2012. Restaurangutbildningen i Sandviken har god kvalité genom kunnig personal och ändamålsenliga lokaler. En indikator på detta är att 63% av eleverna som gick ut våren 2012 har fått jobb direkt efter avslutad utbildning. Skolan...

Motion till Sandvikens Kommunfullmäktige angående bildande av ett destinationsbolag

Sandviken är i behov av ett mer differentierat näringsliv. Turismen i Sandviken har en möjlighet att utvecklas genom närheten till Mälarregionen. För att få fart på arbetet behöver kommunen och näringen jobba tillsammans vilket man med fördel skulle kunna göra i ett destinationsbolag. Bolagets roll skulle kunna bli att få aktörer och kommun att samverka bättre och kunna paketera olika projekt på ett bra sätt. Resurserna till turistsatsningar borde också förstärkas då näringen får en chans att vara med och betala efter förmåga. Principen bör vara att stora företag betalar mer för anslutning än små. Detta skulle ha stor betydelse...