Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sandviken

Förebygg sexuella trakasserier och övergrepp

Sexism, sexuella trakasserier och övergrepp förekommer i alla rum och på samhällets alla arenor. I grund och botten handlar det om makt och maktbeteende som sedan tar sig uttryck på olika sätt av alla sorters män. När vi är i beroendeställning blir utsattheten större, men genom politiska beslut har vi möjlighet att skapa förändring. Trygga anställningar, höjda löner och en sexualundervisning med feministiskt perspektiv är några av de förändringar som krävs. Vänsterpartiet är Sveriges första feministiska parti. Vi är stolta över att ha gått i bräschen för kvinnors jämställdhet, drivit – och driver – frågor som samtyckeslagstiftning, kvinnojourer, avgiftsfria preventivmedel,...

Motion: Försök med 30-timmars arbetsvecka

Vänsterpartiet föreslår att arbetstiden på försök kortas till 30 timmar i veckan, med bibehållen lön, på någon eller några verksamheter inom omsorgsförvaltningen, servicekontoret och Sandvikenhus AB. Flera försök med förkortad arbetstid pågår i landet, fler är på gång. Fler fackförbund ser behovet. Det är dags att gå vidare även för Sandvikens kommun, och vi föreslår 30 timmars arbetsvecka inom någon eller några verksamheter inom kommunen. Det ska vara en arbetstidsförkortning som anpassas både efter verksamhetens behov och de anställdas önskemål. Försöken ska organiseras så att de är möjliga att utvärderas och följas av såväl förvaltning som fackliga organisationer. Vi vill...

Motion: Förbättrad hantering av remisser

I vårt land har vi representativ demokrati där de valda politikerna representerar väljarna. Demokrati förutsätter ett respektfullt samtal. Det handlar både om att lyssna på vad andra tycker och att själv uttrycka sina åsikter. I en demokrati ska alla få göra sin röst hörd, man måste kompromissa och rösta för att komma till beslut. Kommunfullmäktige är vårt högsta beslutande organ där samtliga politiker fattar avgörande beslut för kommunen och dess medborgare. Därför är det av största vikt att samtliga folkvalda i kommunfullmäktige ges tid till att lämna synpunkter på handlingsplaner, policy, programförslag och remisser i demokratins tjänst. Med anledning av...

Motion: Utfasning av mikroplast

Idag använder vi en stor mängd plastprodukter. Bara under första hälften av 2000-talet tillverkades 2500 miljoner ton produkter, av plast det är mer än den totala produktionen under 1900-talet. Från flera av dessa produkter lossnar större och mindre delar. De transporteras via dagvattnet, avloppssystemet och reningsverken och hamnar så småningom i sjöar, hav och vattendrag. Havet är en viktig källa till livsmedel och sannolikt kommer mängden mikroplast öka under lång tid framöver och vi vet idag att risken är stor att dessa partiklar och de gifter de bär med sig kommer att påverka vår hälsa. Idag finns mätningar som visar...

Motion: Feministiskt självförsvar i skolan

Samhället är inte jämställt. Våra liv präglas av normer, värderingar och regler som definierar hur vi ska känna, tänka och uppträda utifrån vårt biologiska kön. Kvinnor och tjejer utsätts systematiskt för olika former av orättvisor och trakasserier. Det kan innebära allt från att en får mindre uppmärksamhet i klassrummet eller lägre lön än sina manliga kollegor till härskartekniker, näthat och sexualiserat våld. Många tjejers liv begränsas ständigt av rädslan för det sexualiserade våldet. De tvingas ta omvägar, undvika parker och de vågar inte vara ensamma utomhus på kvällen och natten. Tjejer ska inte behöva känna sig rädda. För att förändra...

Motion: Avskaffa allmän visstid

Vänsterpartiet kommer alltid stå på arbetarnas sida, därför lägger vi alltid förslag där vi beaktar lönearbetarnas perspektiv. Den borgerliga regeringen lagstiftade 2007 om att införa en ny anställningsform, allmän visstidsanställning. Anställningsformen är konstruerad på ett sätt som är menat att arbetsköparna ska utnyttja möjligheten att kunna låta lönearbetare gå utan tillsvidareanställning under obegränsad tid, i kombination med exempelvis en annan form av visstidsanställning, vikariat. Detta har inneburit att till och med EU-kommissionen har reagerat och hotat Sverige med vitesföreläggande om inte något görs för att förändra situationen för de anställda. Om EU-kommissionen kommer till de anställdas försvar i en fråga,...

Motion: Förbjud cirkusar med djur på kommunal mark

Cirkusar är än idag ett populärt inslag i den kommersiella nöjesindustrin. I flera europeiska länder har det nu blivit förbjudet att använda djur som underhållning på cirkusar men i Sverige är vi inte där än,förutom Hudiksvall som nyligen beslöt att förbjuda cirkusar med djur på kommunal mark. Under 2014 fattade Malta och Mexiko beslut om att förbjuda cirkusar med djur. Trots att Jordbruksverket har föreslagit att regeringen skall meddela ett förbud i djurskyddsförordningen har detta inte skett i Sverige. Grundidén med att använda djur inom cirkusindustrin är att vi människor ska få se hur djur gör saker som för dem...

Interpellation: Partnerentreprenad

Partnerentreprenad går ut på att upphandling sker med mjuka parametrar alltså helt utan ekonomi. I dom mjuka parametrarna är den absolut viktigaste meriten att företaget som lämnar anbud har erfarenhet av att jobba med partnerentreprenad sen tidigare. Efter det att företaget vunnit entreprenaden sätts en prislapp på bygget. Av anbudsförfrågan framgår också att utvärderingen till del kommer att vara subjektiv. Det finns väldigt få byggföretag som har en utvecklad partnermodell – ett av dessa är Skanska. De partnerentreprenader som hittills genomförts i Sandviken har alla tillfallit Skanska.   Utifrån detta vill jag ställa följande frågor till ansvarig: Vilka är erfarenheterna...

Interpellation till kommunfullmäktige: Storsjöns vattendomar

Vattennivån i Storsjön har under sommar och höst varit rekordlågt. Dels på grund av det torra vädret och dels på grund av avtappning i Forsbacka. De negativa konsekvenserna av en låg vattennivå är praktiska bekymmer för boende runt sjön, påverkan på turismen och en trolig miljöpåverkan som inte är utredd. Storsjöns vattennivå regleras, enligt länsstyrelsen, i fyra vattendomar: 1968-11-28AD 10/68, 1986-04-10 VA 68/84 DVA 19, 1992-08-27 VA 58-91 och 1987-06-15 VA 24/85 DVA 38. Domarna innehåller totalt 115 sidor och är skrivna på ett juristspråk så att de är mycket svåra att förstå och det är näst intill ogörligt för...

Interpellation till kommunfullmäktige: Familjecentraler i Sandviken

Fler blivande föräldrar och småbarnsfamiljer bör få tillgång till en familjecentral. Den som nu finns, Björksätra/ Vallhov, bör naturligtvis få ligga kvar där den är. Området kring f d Smassenskolan är anpassat för barn med tillhörande grönområde. Att då flytta den till sjukhusområdet och dess hårt trafikerade miljö känns ogenomtänkt. En fördel med att etablera en familjecentral är att den finns i ett bostadsområde där behoven finns. Om det finns tomma lokaler i Norrsätra kanske det skulle passa bra med ytterligare en familjecentral i Sandviken. Mina frågor till ansvarig inom kommunen blir därför: Anser sig Sandvikens kommun inte ha råd...