Motioner & Interpellationer

Motion: Utfasning av mikroplast

Idag använder vi en stor mängd plastprodukter. Bara under första hälften av 2000-talet tillverkades 2500 miljoner ton produkter, av plast det är mer än den totala produktionen under 1900-talet. Från flera av dessa produkter lossnar större och mindre delar. De transporteras via dagvattnet, avloppssystemet och reningsverken och hamnar så småningom i sjöar, hav och vattendrag. Havet är en viktig källa till livsmedel och sannolikt kommer mängden mikroplast öka under lång tid framöver och vi vet idag att risken är stor att dessa partiklar och de gifter de bär med sig kommer att påverka vår hälsa.

Idag finns mätningar som visar att vi har spritt mikroplast i alla våra vatten och att dessa partiklar kan i sig vara giftiga, men de kan också binda till sig miljögifter och orsaka stor skada i den globala ekologin. Plast som hamnar ute i miljön bryts inte ner, avsiktligt eller oavsiktligt slänger vi skräp i naturen, med tiden finfördelas den av solljus och slitage och blir till mikroplast.

Källorna till mikroplasten är många, de finns i produkter där de i flera fall inte har någon funktion mer än som utfyllnad, exempelvis kosmetika, som tvålar och skrubbkrämer. Vi har dem i fleece, däck och förpackningar.

Åtgärder behövs på flera nivåer i samhället där kommunen har en viktig roll. Dagens lagstiftning är inte tillräcklig. Därför vill Vänsterpartiet Sandviken att kommunen arbetar progressivt på miljöområdet genom att stoppa alla inköp av produkter med tillsatser av mikroplast.

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige föreslås besluta

  • Att ge Inköpskontoret i uppdrag att i samarbete med kommunens förvaltningar och bolag säkerställa att verksamheterna snarast upphör med inköp, användning och spridning av produkter med tillsatser av mikroplast.
  • Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med en redovisning under 2017 om hur utfasningen av produkter med tillsatser av mikroplast har fortskridit.
  • Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att i samarbete med kommunens förvaltningar och bolag samt andra aktörer utreda andra möjliga åtgärder för att förhindra spridning av mikroplast i naturen. Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med en redovisning under 2017 om vilka andra åtgärder som behöver genomföras inom kommunen för att förhindra spridning av mikroplast i naturen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk