Artiklar

Stoppa gruvbrytningen vid Storsjön

Spela inte hasard med det viktiga vattnet! En gruva innebär uppenbara risker för vårt viktiga vatten, såväl i Storsjön som i våra dricksvattentäkter.

Wiking mineral, ett litet ekonomiskt svagt prospekteringsföretag, har fått rätt att med stöd av minerallagen bryta främst zink och bly i en sulfidmineralisering vid Vindfall strax öster om Storsjön och vid byn Brunnsvik. Bergstatens bedömning är att en brytning i Vindfall kan bli ekonomisk lönsam och att det går att uppfylla miljöbalkens hänsynskrav, men, i slutändan är det mark- och miljödomstolen som ska avgöra när den erhållna bryträtten kan övergå till gruvbrytning efter att Wiking mineral presenterat sin miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Att avgörandet ligger hos mark- och miljödomstolen innebär inte säkert ett miljötryggt kommande beslut. Spåren efter tillståndsgivna, men misslyckade, gruvstarter och efterföljande miljökatastrofer förskräcker.

Storuman- och Sorsele kommun brottas med gigantiska miljöproblem. Där har gruvföretag år 2006 startat brytning, och efter några månader fått problem med lönsamhet. Efter att gruvföretagen misslyckats med att binda det farliga gruvslammet i säkerhetsdammar, har de gått i konkurs och sedan lämnat gruvorna med mängder av miljögifter som har läckt ut och förgiftat vattendrag. Nu, tio år senare, pågår det fortfarande omfattande miljösaneringsarbeten till ännu okända slutbelopp. Men hittills har det passerat 230 skattemiljoner och problemen är inte lösta, de kanske inte någonsin blir det.

Gift som läckt ut i vattendrag är i princip omöjligt att helt ta vara på. Man har koncentrerat sig på att stoppa utsläppen från gruvområdena Blaiken och Svärtträsk i Västerbottens ödemarker. Den senare är i storlek med den planerade gruvan i Vindfall och skulle kunna ge ett femtiotal arbetstillfällen i ett tjugotal år.

Efter nio månader stängdes sulfidmalmgruvan och är sedan 2006 ett stort kostsamt miljöproblem. Sulfidmalmgruvor är alltid svåra att hantera miljömässigt och det är extra svårt med korta buffertzoner till vattendrag och sjöar. Lakvatten från Vindfallgruvan kommer att ledas till närliggande Storsjön, i likhet med Västerbottengruvorna, via en sedimenteringsdamm där det farliga slammet ska tas om hand.

Lakvattnet från den planerade gruvbrytningen något mer österut, vid Sörtärnan, ska ledas till Spikåsbäcken som rinner längs Valboåsen och till Gavleån, som påverkar Gävle kommuns vattentäkt. Risken att vatten förgiftas i likhet med vattendragen i Umeälvens vattensystem är uppenbar.

Därför vill Vänsterpartiet i Sandviken uppmana till att inte spela hasard med vårt viktiga vatten. Miljöriskerna är allt för stora i förhållande till möjliga arbetstillfällen. Vänsterpartiet hoppas på stor politisk enighet i Sandviken- och Gävle kommun. Gruvplanerna måste stoppas!

Dela den här sidan:

Kopiera länk