Artiklar

Feministisk offensiv

Det är kvinnor som har fått betala mest för alliansregeringens politik. Med osäkra jobb och med sämre hälsa. Därför har Vänsterpartiet presenterat kampanjen ”Den nya feministiska vågen” för att sätta de feministiska frågorna på dagordningen.

(V)år feminism stoppar våldet

En våldtäkt är en våldtäkt! Vi vill ändra lagstiftningen om våldtäkt så att kravet på att gärningsmannen ska ha använt tvång tas bort. Vi vill att lagen ska baseras på samtycke.

Stärk kvinnojourerna! Vi vill införa ett statligt grundstöd till kvinnojourerna. I dag ser förutsättningarna för kvinnojourerna väldigt olika ut i olika kommuner. I värsta fall tvingas de hela tiden söka tillfälliga projektpengar för att kunna bedriva sin verksamhet för utsatta kvinnor och deras barn.

Tala om våldet! Vi vill genomföra en nationell kampanj där fakta om mäns våld mot kvinnor lyfts fram. Syftet ska vara att lyfta frågan i debatten (igen) och att få allmänheten engagerad.

(V)år feminism för lika fri- och rättigheter till alla barn

Stärk ensamföräldrarna! Vi vill förbättra ensamföräldrars ekonomiska situation genom att höja underhållsstödet och räkna upp det årligen och förbättra bostadsbidraget.

Rätt till barnomsorg!  Vi vill lagstifta om rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi vill skapa 15 000 platser i barnomsorgen för detta ändamål.  En väl fungerande och utbyggd barn- och äldreomsorg är en förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna jobba och få vardagen att fungera. När barnomsorgen inte fungerar är det oftast kvinnor som går ned i arbetstid eller tvingas avstå från erbjudanden om jobb. Särskilt svårt är det för ensamföräldrar. Dessutom är det oftast kvinnor som arbetar inom skolan och barnomsorgen där nedskärningar istället för kvalitetsutveckling tyvärr är vardag.

Ge barnen flera möjligheter i stället för en! Vi vill ha mer resurser för att inrätta särskilda tjänster som genuspedagoger i kommunerna och på skolorna. I dag måste många av dem som utbildat sig till genuspedagoger bedriva jämställdhetsarbetet inom sina ordinarie tjänster vilket innebär att arbetet nedprioriteras.

  • Vi vill att Skolverket för nationell statisk över antalet genuspedagoger.
  • Vi vill att pengarna som regeringen avsatt till lärares fortbildning och kompetensutveckling ”Lärarlyftet” även ska komma genuspedagoger till del.
  • Vi vill att Skolverket ska ta fram råd och riktlinjer för hur genuspedagogerna ska arbeta med jämställdhetsfrågorna.
  • Vi vill att genusperspektivet ska finnas med i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och i läroplanen för gymnasieskolan.

(V)år feminism ger makt över livet

Höj kvinnors löner! Vi gör en särskild satsning på resurser till offentlig sektor för att höja kvinnors löner inom t.ex. skola, vård och omsorg.

Dela lika! Vi vill göra föräldraskapet jämställt. Vi vill att föräldraförsäkringen görs individuell så att varje förälder tar sin del av ansvaret för barnet. I dag tar kvinnorna ut ca 76 procent av föräldraledigheten, medan småbarnspappor jobbar mest av alla. En delad föräldraförsäkring är avgörande för att kvinnor ska få lika villkor som män på arbetsmarknaden.

Rätt att arbeta! Vi vill stärka rätten till fasta jobb på heltid. Deltider och otrygga visstidsanställningar är den främsta orsaken till att kvinnor har sämre inkomster än män. Otrygga jobb och deltider försämrar dessutom ersättningen från trygghetsförsäkringar, pensioner och karriärutvecklingen. Rätten till heltid bör stärkas genom ändringar i lagen om anställningsskydd som gör heltid till norm medan anställningar på deltid ska kunna ingås om båda parterna kommer överens om detta. I vår senaste budgetmotion har vi presenterat beräkningar som visar att sysselsättningen skulle öka med ca 134 000 heltidstjänster om kvinnorna jobbade heltid i samma utsträckning som männen.

Rätt att leva! Vi vill införa en generell arbetstidsförkortning. Förkortningen av arbetstiden ska genomföras i en sådan takt att arbetstagarnas inkomster inte minskar. En målmedveten strategi för att stegvis förkorta arbetstiden från dagens 40 till 30 timmar i veckan bör utarbetas.

Rätt att jobba och åldras med värdighet! Vi vill förbättra bemanningen inom äldreomsorgen och stärka stödet till anhörigvårdare. När kommunens omsorg inte räcker till är det fruar, döttrar och svärdöttrar som kliver in och tar hand om sina anhöriga. Både de äldre själva och de anhöriga har rätt att kräva en bra och anpassad omsorg. För de som vill vårda sina anhöriga själva behövs också mer och bättre stöd än idag.

(V)år feminism räddar liv

Garantera födande kvinnor och nyfödda barn en trygg och säker vård! Vi vill göra särskilda satsningar på förlossningsvården så att det alltid finns en barnmorska per kvinna i aktivt förlossningsarbete enligt metoden one to one care.

Ta hand om våldtagna kvinnor! Vi vill ha särskilda akutmottagningar/team för våldtagna kvinnor. Många kvinnor upplever att det är svårt att vända sig till hälso- och sjukvården efter ett övergrepp.  I Stockholms läns landsting drev Vänsterpartiet igenom den första landstingsdrivna akutmottagningen för våldtagna kvinnor. I mindre landsting och regioner kan det vara mer lämpligt med ett team för våldtagna än en akutmottagning.

Stärk ungdomarna! Många unga mår psykiskt dåligt och därför är det viktigt att förstärka ungdomsmottagningarnas kompetens att förebygga både psykisk och sexuell ohälsa. Anställda på ungdomsmottagningarna måste få genuskompetens.

Tjejer har rätt att försvara sig! För många unga kvinnor är vardagen i skolan och på fritiden fylld av rädsla, obehag och en ständig beredskap för trakasserier, närmanden och övergrepp. Rädslan begränsar unga kvinnors handlings- och livsutrymme och hindrar dem från att utveckla en bra självkänsla och ett gott självförtroende. Vi vill att därför att feministiskt självförsvar ska erbjudas alla tjejer från årskurs 7.

Dela den här sidan:

Kopiera länk