Motioner & Interpellationer

Interpellation till kommunfullmäktige: Storsjöns vattendomar

Vattennivån i Storsjön har under sommar och höst varit rekordlågt. Dels på grund av det torra vädret och dels på grund av avtappning i Forsbacka.

De negativa konsekvenserna av en låg vattennivå är praktiska bekymmer för boende runt sjön, påverkan på turismen och en trolig miljöpåverkan som inte är utredd.

Storsjöns vattennivå regleras, enligt länsstyrelsen, i fyra vattendomar: 1968-11-28AD 10/68, 1986-04-10 VA 68/84 DVA 19, 1992-08-27 VA 58-91 och 1987-06-15 VA 24/85 DVA 38. Domarna innehåller totalt 115 sidor och är skrivna på ett juristspråk så att de är mycket svåra att förstå och det är näst intill ogörligt för en lekman att kunna få en överblick om vad som gäller.

Så vitt jag ändå kan förstå så finns det ingen undre gräns för vattennivån i Storsjön. Olika tappningsvolymer vid olika perioder anges och även en övre gräns men inget sägs om en undre gräns.

Mina frågor till kommunledningen är:

  • Finns det någon ambition i kommunens ledning att driva frågan mot en vattendom som är lättare att förstå vad den innebär och därmed också lättare att övervaka?
  • Att i detta arbete ha målsättningen att få en angiven lägsta regleringsnivå för Storsjön?
  • Att i detta arbete verka för att införa kontrollstationer i domen så att tillrinning och avtappning motsvarar varandra och därmed möjlighet skapas att hålla vattennivån på en jämn nivå?

Dela den här sidan:

Kopiera länk