Artiklar

Vänsterpartiet Sandvikens kommunala budgetförslag för år 2012

Ordningen i ett demokratiskt samhälle borde vara att vi tillgodoser de basala behoven hos medborgarna. Bra äldrevård, handikappomsorg, skolor, barnomsorg, jobb mm. Tyvärr ser vi en utveckling där löneklyftorna ökar och allt fler slås ut. Vänsterpartiet vill med detta budgetförslag bygga det starka samhället där vi tar från byråkrati och konsulter och ger till verksamhet som konkret gör nytta.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelse
KF och KS har möjligheter att spara så att resurser kan föras över till verksamheterna . Vänsterpartiet anser att besparingar kan göras på omfattningen av kommunalrådstjänsterna samt på användandet av konsulter. Vidare menar vi att nämnderna själva i större utsträckning ska kunna äga och förvalta sina egna lokaler. Effektiviteten skulle öka och besparingar kunna göras.
Företag och föreningar lider brist på lokaler medan kommunen har ett stort överskott. Genom att aktivt verka för att fler lokaler hyrs ut, alternativt säljs, ökar kommunens intäkter i båda ändarna.
Arbetet med att slå ihop och effektivisera nämnder och förvaltningar ska gå vidare men får absolut inte leda till fler konsultinsatser och diffusa utnämningar av topptjänstemän. Besparingarna ska fullt ut komma brukarna och personalen till del.

Kunskapsnämnd
Skolan ska vara lika bra för alla, oavsett familjens resurser. Det kräver bl a hjälp med läxor och tillgång till bibliotek. Man ska kunna nå kunskapsmålen i skolan med skolans hjälp utan att hemmets resurser ska vara avgörande. Elever med särskilda behov ska få det stöd och resurser som de behöver. Att nästan 20 procent av grundskoleeleverna går ut nian utan att ha behörighet till gymnasieskolan är ett svek mot eleverna och ett allvarligt demokratiskt problem. Detta sker samtidigt som ett antal äldre och erfarna lärare köps ut från skolan med stor del av lönen i behåll utan krav på motprestation. Detta är upprörande inte minst mot bakgrund av att antalet lärarlösa lektioner ökar.
Barnomsorgen byggs ut och det är bra. Dock är antalet barn per avdelning fortfarande för högt. Kvalitén måste höjas på förskola och fritidshem. Mer resurser behövs nu.
SFI verksamheten behöver förbättras genom att studierna varvas med arbetspraktik. Företagare ska få stöd för att kunna ta emot språkpraktikanter och kommunen själv ska erbjuda språkpraktikplatser i den egna verksamheten.

Äldreomsorgsnämnd
För att möta de äldres behov är det viktigt att äldreomsorgsnämnden får tillräckliga resurser. En bra arbetsmiljö för de som ska vårda är grunden till en god äldreomsorg. Rätt bemanning ger i sin tur nöjda brukare, som kan få sina behov tillgodosedda. Att allt färre anställda ska utföra allt mer är inte rätt väg till en äldreomsorg av god kvalitet. Därför anslår vänsterpartiet mer pengar än majoriteten för att bibehålla en värdig omsorg om de äldre.

Individ- och familjeomsorgsnämnd
Människor i behov av ekonomiskt bistånd ska få stöd och handledning för att komma till rätta med sin situation. Socialassistenterna behöver bli fler och i större utsträckning vara ute i bostadsområdena för att få bra relationer till medborgarna. Kommunen behöver fokusera på klassiskt socialt fältarbete. Individ- och familjeomsorgsnämnden ska arbeta aktivt och tillsammans med andra myndigheter för att omvandla försörjningsstödet till anställningar.

Handikappomsorgsnämnd
Lagändringar och omorganisationer ställer allt högre krav på kommunala insatser för handikappade. Resurserna måste ökas för att svara upp mot behoven. Handikapprörelsens krav på egen handikappkonsulent som skulle kunna vara de handikappades förlängda arm in i förvaltningen är berättigad och borde genomföras. Tillgängligheten för alla i samhället måste bli bättre.
Det allt hårdare samhällsklimatet gör att fler och fler människor riskerar att drabbas av psykisk ohälsa och här kommer det att krävas allt större resurser för att stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Kultur- och fritidsnämnd
Kultur och fritid har en nyckelroll i den lokala demokratin och i stärkandet av det fria ordet. Tillgången till kultur och idrott får inte bli en klassfråga. Främst måste vi slå vakt om barn och ungdomars rätt att delta i verksamheter. Kulturskolan måste bli avgiftsfri och vi föreslår också att inträdet till parkbadet ska halveras för ungdom under 17 år. Resurser till detta finns genom besparingar i administrationen. Kultur och fritid har också mycket att vinna på vårt förslag om att nämnderna själva, där de så vill, får äga och driva sina egna anläggningar.
Det har under senare år satsats hårt på att bygga ut stora anläggningar för kultur och idrott. Vänsterpartiet anser att kommunen också skulle kunna gör stor nytta i det lilla. Vi vill se fler små satsningar i bostadsområdena, på badplatserna och i föreningarna. Satsningar som skulle kunna underlättas om stadiga personella resurser överfördes från arbetsmarknadscentrum till kultur- och fritidskontoret. Föreningar med ett socialt engagemang bör få extra stöd och resurser.

Bygg- och miljönämnd
Bygg- och miljönämndens arbete måste i högre utsträckning inriktas på att jobba för medborgarna i stället för emot. Attraktiva tomter ska inte få exploateras för lyxvillor utan användas till det allmännas bästa. Attraktiv tomtmark ska användas till turistsatsningar och rekreation för medborgarna. Myndighetsutövningen ska ske på ett sådant sätt att berörda upplever att vi alla hjälps åt för att utveckla Sandviken.
Stora insatser görs för att förbättra bilarnas framkomlighet i Sandviken. Vänsterpartiet anser att också gång- och cykeltrafikanter behöver satsningar genom t ex fler och bättre cykelvägar.

Arbetsmarknads- och trafiknämnd
Sandviks utveckling oroar och ställer krav på kommunen att arbeta för ett mer differentierat näringsliv. Vi tror att Sandviks kortsiktiga vinstkrav gör att många produkter inte kommer ut på marknaden. Produkter som skulle kunna tillverkas i mindre företag i Sandviken. Här behövs insatser från kommunen för att hjälpa och stötta.
Fortsatta satsningar ska göras för att minska arbetslösheten. Vi vill att kommunens traditionella näringslivsarbete fortsätter men utvecklas med fokus på landsbygdsutveckling.

Med ovanstående som bakgrund föreslår Vänsterpartiet följande ekonomiska ramar 2012:

Majoritetens förslag tkr Vänsterpartiets förslag tkr
Kommunfullmäktige 5 615 4 615
Kommunstyrelse 6 212 5 212
Kommunstyrelseförvaltning 159 825 130 825
Kunskapsnämnd 727 421 733 421
Äldreomsorgsnämnd 367 126 384 126
Individ- och familjeomsorgsnämnd 139 328 146 328
Handikappomsorgsnämnd 159 575 165 575
Kultur- och fritidsnämnd 107 985 107 985
Bygg- och miljönämnd 13 928 13 928
Arbetsmarknads- och trafiknämnd 43 393 43 393
Kommunstyrelsen oförutsett 12 992 7 992
Totalt: 1 743 400 1 743 400

Dela den här sidan:

Kopiera länk